News & Activity

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PLT”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PLT”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องกรุงเทพ 3 ชั้น M เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pilatusmarine.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” > “การประชุมผู้ถือหุ้น”

Back