News & Activity

มอบรางวัลให้พนักงานขับรถขนส่ง ที่มีพฤติกรรมในการขับรถที่ดีที่สุดของหน่วยงานบางจาก

จากการที่บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำมันของรถขนส่งประจำหน่วยงานบางจาก พระโขนง ทางบริษัทฯ จึงได้มีการคัดเลือกพนักงานขับรถขนส่ง ที่มีพฤติกรรมในการขับรถที่ดีที่สุดของหน่วยงานบางจาก โดยมีการให้รางวัลกับพนักงานขับรถขนส่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

Back