หน้าแรก

Slide
Powering Our Future
Slide
Slide
Slide
First Slide
Pilatus Marine Public Company Limited
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ผู้นำและผู้ประกอบการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวทั้งการขนส่งทาง ทะเลและทางบกมามากกว่าทศวรรษ
Slide 2
บริการขนส่งทางทะเล
บริษัทดำเนินธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางเรือ มามากกว่าทศวรรษ โดยให้บริการในลักษณะว่าจ้างขนส่งแบบทำสัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า (Contract of Affreightment) และแบบว่าจ้างขนส่งเป็นรายเที่ยว (Spot Charter)
บริการขนส่งทางบก
บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถ ประกอบด้วยรถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถลากจูง และรถกึ่งพ่วง