นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน จึงเห็นควรให้มีการประมวลและจัดทำหลักบรรษัทภิบาลขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดำเนินงาน และการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of Board)
หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร (Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture innovation and Responsible Business)
หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
FILE NAMEFILE SIZEDATE
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีpdf | 19.83 MB28 / 02 / 2024
ข้อพึ่งปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทpdf | 4.24 MB01 / 08 / 2022
นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดpdf | 1.09 MB01 / 08 / 2022
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์pdf | 572.36 KB01 / 08 / 2022
FILE NAME
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
pdf | 19.83 MBDATE | 28 / 02 / 2024
DOWNLOAD
ข้อพึ่งปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
pdf | 4.24 MBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด
pdf | 1.09 MBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
pdf | 572.36 KBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD