News & Activity

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

พีลาทัส มารีน มอบ “ทุนการศึกษา” แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อยอดการศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) โดย คุณฐกฤต ฉิมตะวัน (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ) และคุณภุตอร แสงบุญเกิด (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ) ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ได่แก่โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ (จังหวัดสมุทรสงคราม) และโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง (จังหวัดฉะเชิงเทรา) จำนวน 38 ทุน และ 20 ทุน ตามลำดับ รวมมูลค่า 99,400 บาท ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Project) ที่บริษัทฯ ตั้งใจจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้เด็ก ๆ มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
Back