News & Activity

PLT ร่วมใจบริจาคโลหิต “เลือด 1 หยด ลดการสูญเสีย”

PLT รวมพลังร่วมใจบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการ “เลือด 1 หยด ลดการสูญเสีย” เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิต ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และลดวิกฤติขาดแคลนโลหิต

นายวราวิช ฉิมตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี่ลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง ก๊าซปี โตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและทางรถบรรทุก นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ร่วมบริจาค โลหิต ให้กับศูนย์บริจาค โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ใน โครงการ “เลือด 1 หยด ลดการสูญเสีย” เพื่อแสดงออกถึงความรัก การแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ เติมเต็มปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศและบรรเทาปัญหาการขาดแคลน โลหิต รวมถึงให้พนักงานได้ตระหนักในคุณค่าของตนเองในการทำความดีและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้วยการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อย่างทันท่วงที

“PL T พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้การสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด้วยการร่วมรณรงค์และจัดหาปริมาณโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาขาดไทย ในการนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ได้มากที่สุดซึ่งนับเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และยังช่วยทำให้ผู้บริจาค โลหิตมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย” นายวราวิช กล่าว

Back