นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุน และเจ้าของบริษัท ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระกว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

YearNet Profit
(Million Baht)
Net Profit
after reserves
required by laws (Million
Baht) /1
Earnings Per Share (Baht)% of dividend paymentPaid Dividend (Million Baht)No. of shares (Million)Dividend per share (Baht)
20013,0602,9072.0049.91,4501,4501.00
20024,7294,4923.1048.42,1751,4501.50
20035,4245,1533.3549.22,5371,4501.75
20046,0666,1624.4747.12,9001,4502.00
20053,0602,9072.0049.91,4501,4501.00
20064,7294,4923.1048.42,1751,4501.50
20075,4245,1533.5549.22,5371,4501.75
20086,0666,1624.4747.12,9001,4502.00
20093,0602,9072.0049.91,4501,4501.00
20104,7294,4923.1048.42,1751,4501.50
20115,4245,1533.5549.22,5371,4501.75
20126,0666,1624.4747.12,9001,4502.00
20133,0602,9072.0049.91,4501,4501.00
20144,7294,4923.1048.42,1751,4501.50
20155,4245,1533.5549.22,5371,4501.75
20166,0666,1624.4747.12,9001,4502.00
20175,4245,1532.0049.21,4501,4501.00
20186,0666,1623.1047.12,1751,4501.50
20193,0602,9073.5549.92,5371,450
20204,7294,4924.4748.42,9001,450