โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 (Record Date)

ผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นร้อยละ(%)
บริษัท พีลาทัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด340,000,00035.42%
นาย วราวิช ฉิมตะวัน107,100,00011.16%
นาย ฐกฤต ฉิมตะวัน107,100,00011.16%
นาย ธฤษณุ ฉิมตะวัน84,150,0008.77%
น.ส. ธนภร ฉิมตะวัน41,650,0004.34%
นาย ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม12,065,2001.26%
นาย วิชัย วชิรพงศ์11,500,0001.20%
นาง วลัยพร สมภักดี8,000,0000.83%
นาย ณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล6,000,0000.63%
น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง5,000,0000.52%
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ237,434,80024.73%
รวม960,000,000100%