นโยบายและกฎบัตร

FILE NAME
นโยบาย
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
pdf | 369.57 KBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
นโยบายการจ่ายปันผล
pdf | 540.18 KBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
pdf | 1.77 MBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
pdf | 5.34 MBDATE | 28 / 02 / 2024
DOWNLOAD
นโยบายบริหารความเสี่ยง
pdf | 2.84 MBDATE | 28 / 02 / 2024
DOWNLOAD
นโยบายการรายงานถือครองหลัหทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในบริษัท
pdf | 854.35 KBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
pdf | 691.99 KBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
pdf | 1.87 MBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
pdf | 543.90 KBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน
pdf | 566.46 KBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
กฎบัตร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
pdf | 1.23 MBDATE | 30 / 09 / 2022
DOWNLOAD
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
pdf | 2.45 MBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
pdf | 1.59 MBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน
pdf | 1.48 MBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
pdf | 1,008.32 KBDATE | 01 / 08 / 2022
DOWNLOAD
FILE NAMEFILE SIZEDATE
นโยบาย
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันpdf | 5.34 MB28 / 02 / 2024
นโยบายบริหารความเสี่ยงpdf | 2.84 MB28 / 02 / 2024
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมpdf | 1.77 MB01 / 08 / 2022
นโยบายการจ่ายปันผลpdf | 540.18 KB01 / 08 / 2022
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมpdf | 369.57 KB01 / 08 / 2022
นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนpdf | 566.46 KB01 / 08 / 2022
นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมpdf | 543.90 KB01 / 08 / 2022
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลpdf | 1.87 MB01 / 08 / 2022
นโยบายการทำรายการระหว่างกันpdf | 691.99 KB01 / 08 / 2022
นโยบายการรายงานถือครองหลัหทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในบริษัทpdf | 854.35 KB01 / 08 / 2022
กฎบัตร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารpdf | 1.23 MB30 / 09 / 2022
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทpdf | 2.45 MB01 / 08 / 2022
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบpdf | 1.59 MB01 / 08 / 2022
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในpdf | 1.48 MB01 / 08 / 2022
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนpdf | 1,008.32 KB01 / 08 / 2022