การประชุมผู้ถือหุ้น

FILE NAMEFILE SIZEDATE
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นpdf | 131.04 KB22 / 03 / 2024
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)pdf | 136.97 KB22 / 03 / 2024
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.pdf | 260.13 KB22 / 03 / 2024
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.pdf | 246.45 KB22 / 03 / 2024
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.pdf | 163.83 KB22 / 03 / 2024
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะpdf | 161.42 KB22 / 03 / 2024
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสี่ออิเล็กทรอนิกส์pdf | 394.05 KB22 / 03 / 2024
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมpdf | 171.99 KB22 / 03 / 2024
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นpdf | 146.73 KB22 / 03 / 2024
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สรุปข้อสนเทศสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1pdf | 279.50 KB22 / 03 / 2024
FILE NAME
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf | 131.04 KBDATE | 22 / 03 / 2024
DOWNLOAD
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
pdf | 136.97 KBDATE | 22 / 03 / 2024
DOWNLOAD
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
pdf | 260.13 KBDATE | 22 / 03 / 2024
DOWNLOAD
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
pdf | 246.45 KBDATE | 22 / 03 / 2024
DOWNLOAD
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
pdf | 163.83 KBDATE | 22 / 03 / 2024
DOWNLOAD
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf | 161.42 KBDATE | 22 / 03 / 2024
DOWNLOAD
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสี่ออิเล็กทรอนิกส์
pdf | 394.05 KBDATE | 22 / 03 / 2024
DOWNLOAD
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
pdf | 171.99 KBDATE | 22 / 03 / 2024
DOWNLOAD
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf | 146.73 KBDATE | 22 / 03 / 2024
DOWNLOAD
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สรุปข้อสนเทศสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1
pdf | 279.50 KBDATE | 22 / 03 / 2024
DOWNLOAD