ลักษณะธุรกิจ

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ผู้นำและผู้ประกอบการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวทั้งการขนส่งทางทะเลและทางบกมามากกว่าทศวรรษ  ให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ถึงศักยภาพในการประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ด้วยการบริหารจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับความปลอดภัยสูงสุดเหนือน่านน้ำทะเลไทย ในเส้นทางเดินเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตครอบคลุมฝั่งอ่าวไทย และเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง (Near-coastal) ได้แก่ ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) มุ่งให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทีมคนประจำเรือมากประสบการณ์และเชี่ยวชาญ สั่งสมประสบการณ์งานบนเรือบรรทุกแก๊สมานานกว่าทศวรรษ ผ่านการอบรมหลักสูตรครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เคียงคู่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

เราพร้อมให้บริการขนส่งที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ การให้บริการในลักษณะว่าจ้างขนส่งแบบทำสัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า (Contract of Affreightment) และแบบว่าจ้างขนส่งเป็นรายเที่ยว (Spot Charter) เพื่อตอบสนองการให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของงานบริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและคุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ