วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision

To be the leading logistics company in Asia-Pacific region with excellency of operations and services of shipment in line with sustainable development approach and aware of environmental, social, and corporate governance.

Mission
  • To achieve our vision, we strive to improve our logistics service to our partners with high quality, competitive price, whilst leading with efficiency and long-term sustainability.
  • To establish and strengthen business competitiveness in order to compete well in petrochemical market and for sustainability development.
  • To deliver operational excellence through emphasizing the development of employees’ competencies and to promote the well-being of society and the environment towards sustainable growth

วิสัยทัศน์ของเรา


เป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจขนส่งทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและการบริการขนส่งตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี

พันธกิจของเรา


  • เพื่อให้วิสัยทัศน์ของบริษัทประสบผลสำเร็จ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพให้กับคู่ค้าในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งเราจะพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน
  • สร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้เป็นเลิศ และให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนของสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน