ประวัติของเรา

ความเป็นมา

2553

  • ก่อตั้งบริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยการเช่าเรือ 3 ลำ และรับสมัครพนักงานผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ เข้ามาร่วมงาน
  • เริ่มซื้อเรือจำนวน 3 ลำ และได้คัดเลือกคนเรือที่มีผลการทำงานดี มีประสบการณ์ในการให้บริการขนส่งมาพอสมควร เข้ามาร่วมงานกับบริษัทด้วย
  • ขยายกองเรือโดยบริษัทมีเรือจำนวนทั้งหมด 6 ลำ
  • ขยายการบริการให้ครอบคลุมการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ บริษัทประกาศเริ่มประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางบก โดยเริ่มซื้อรถขนส่งก๊าซ LPG จำนวน 5 คัน