โครงสร้างการจัดการ

“พีลาทัส มารีน มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพให้กับคู่ค้าในราคาที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน”

คณะกรรมการบริษัท

นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรพงษ์ รงศิริกุล

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชัยวัฒน์ สกาวจิต

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวราวิช ฉิมตะวัน

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายฐกฤต ฉิมตะวัน

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

นางสาวภุตอร แสงบุญเกิด

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวพราว ลิ่มพงศ์พันธุ์

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ