ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

FILE NAMEFILE SIZEDATE
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567pdf | 113.67 KB26 / 04 / 2024
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯpdf | 87.83 KB22 / 03 / 2024
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566pdf | 130.69 KB10 / 01 / 2024
การซื้อเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)pdf | 91.25 KB28 / 11 / 2023
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่pdf | 130.32 KB14 / 11 / 2023
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567pdf | 205.03 KB26 / 10 / 2023
FILE NAME
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
pdf | 113.67 KBDATE | 26 / 04 / 2024
DOWNLOAD
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
pdf | 87.83 KBDATE | 22 / 03 / 2024
DOWNLOAD
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
pdf | 130.69 KBDATE | 10 / 01 / 2024
DOWNLOAD
การซื้อเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
pdf | 91.25 KBDATE | 28 / 11 / 2023
DOWNLOAD
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
pdf | 130.32 KBDATE | 14 / 11 / 2023
DOWNLOAD
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
pdf | 205.03 KBDATE | 26 / 10 / 2023
DOWNLOAD