ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PLT
เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000506
ประเภทธุรกิจ : ผู้ให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและรถบรรทุก
ทุนจดทะเบียน : 480,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 480,000,000 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4 ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  • (+66) 2 930 1801 – 10
  • นักลงทุนสัมพันธ์  (+66) 2 930 1801  
  • [email protected]
  • (+66) 2 512 2365
ผู้สอบบัญชี

บริษัท ตรวจสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  • (+66) 2 259 5300
นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  • (+66) 2 009 9999
เลขานุการบริษัท